Voorwaarden

Huurvoorwaarden

De paardencamionettes: Het betreft voertuigen   lichte vracht tot 3.5ton waarvoor rijbewijs B vereist is ( BE  rijbewijs noodzakelijk indien aanhangwagen wordt getrokken ) deze kunnen  enkel gereserveerd worden dmv reservatieformulier via de website.  De huurprijs is vastgesteld evenals het kilometerforfait. Het supplement van de buiten het forfait afgelegde kilometers wordt afzonderlijk gefactureerd na terugbrengen van het voertuig. De klant ondertekent het huurcontract - checklist en algemene voorwaarden ,  bij  aanvang van de huurperiode en verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden vermeld op de website of het contract.
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Gent.

Betaling
Bij reservatie  wordt de waarborg betaald in speciën  tegen ontvangstbewijs op het moment van afhaling .De reservatie is definitief en bindend van zodra u van equirent  de bevestiging van uw reservatie  per mail ontvangt .Zonder tegenbericht van equirent gaat de huurperiode in op het gevraagde tijdstip .

Waarborg
Behoudens andersluidende overeenkomst is de waarborg van 500 euro cash bij verhuur 1 dag en 1000€ bij verhuur voor een weekend 1500€ week deze is  betaalbaar ten laatste  bij afhaling van de paardenwagen op het adres van EquiRent  bvbaVersus, Hullekensstraat te 9831 Deurle.

De waarborg wordt terugbetaald binnen de 7 dagen na terugbrengen van het voertuig .

Voor buitenland en langere huurperiodes waarborg en huurprijs volgens offerte .

Km-vergoeding
Bij overschrijding van het aantal in de huurprijs inbegrepen kilometers (zie website) betaalt de klant 0,35€ per kilometer vanaf de eerste kilometer van de overschrijding. Bij het terugbrengen van de paardenwagen wordt de eventuele afrekening gemaakt van de overschreden kilometers .

Gebruik
De huurder verklaart het voertuig te gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is ;
Het voertuig niet te gebruiken voor onwettige activiteiten of verboden doeleinden. Deze voertuigen worden enkel verhuurd voor eigen gebruik en in geen geval voor transportopdrachten  die de huurder uitvoert voor rekening van derden .
De huurder verbindt er zich toe dat het voertuig als door een goede huisvader zal gebruikt worden .
Op geen enkele manier misbruik maken van het voertuig : inbreuken op de wegcode, overdreven snelheid, onwettige of verboden activiteiten en/ of doeleinden zowel in België als daarbuiten.
Het is verboden goederen te laden die schade zouden kunnen berokkenen, waarvoor speciale vergunning nodig is, gevaarlijke of illegale stoffen .
Het voertuig niet uit te lenen of onderverhuren aan derden of aan anderen dan de contractueel opgegeven huurder / bestuurder .

Roken in het voertuig is uitdrukkelijk verboden en zal worden aanzien als schade .

Wettelijke bepaling en Schade
De huurder heeft ter alle tijden inzicht in de technische fiche en het laadvermogen van de paardenwagen in het handschoenenvakje. De EquiRent kan niet als verantwoordelijke aangeduid worden als de paardenwagen overbelast werd. De huurder respecteert en kent de verkeerswetgeving en regels van het land waar de huurder rijdt. De huurder informeert zelf naar verplichtingen, verkeersregels, verboden, milieu- en andere . Elke inbreuk waarvoor retributie, schade, overtreding, pv, klacht en andere welke EquiRent ( nadien ) ontvangt wordt integraal verhaald op de respectievelijke huurder tijdens deze periode . Eventuele schade moet door de klant onmiddellijk gemeld worden aan de EquiRent. Het opzettelijk nalaten van vermelden van schade zal aangerekend worden met een boete van 100 euro, bovenop de vergoeding voor de schade.
De huurder verbindt zich ertoe om binnen de 5 dagen na ontvangst van het schadebestek , alle kosten voor herstelling ten gevolge van het ongeval /schadegeval waarin hij/zij betrokken was,+ een administratieve boete tbv 100€  te voldoen aan EquiRent bvba versus . De huurder bezorgt eveneens een duidelijke ongevalsaangifte / pv binnen de 24u . Bij gebrek/verzuim hieraan verliest de huurder alle rechten op de afgesloten verzekeringspolis en zijn de kosten en gevolgen integraal ten zijne laste , materiële schade, brand aan het voertuig en is niet van toepassing in geval van diefstal zware fout elke vorm van intoxicatie en dronkenschap, bedrieglijk opzet .
Indien het voertuig een defect heeft die het verder rijden met de voertuig onmogelijk, moeilijk of gevaarlijk maakt, zal de huurder onmiddellijk EquiRent bvba Versus contacteren. De EquiRent is niet aansprakelijk voor schade die het defect, om welke reden ook, tot gevolg heeft (bv niet kunnen deelnemen aan een wedstrijd, een verkoop die niet kan doorgaan enz). De huurder mag zelf geen herstellingen aan de paardenwagen uitvoeren, behalve als de EquiRent bvba Versus daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Als de huurder toch herstellingen uitvoert, of door een derde laat uitvoeren die niet aangeduid werd door de verzekering of de EquiRent, dan zal de huurder de kosten daarvan zelf moeten dragen.
De huurder is steeds verantwoordelijk om het voertuig om het voertuig op hun kosten terug tot bij equirent bvba versus te brengen.
Verplichte vignetten, laadvermogen, max snelheid, tachograafverplichtingen, wetgeving rond banden, gebruik gps en waarschuwingen radarcontroles enz.: EquiRent is niet verantwoordelijk voor het niet naleven van de verkeersregels door de huurder.

Brandstof
Het voertuig wordt afgeleverd met een volle brandstoftank. Bij gebreke van teruggave met een volle brandstoftank, zal de toe te voegen brandstof gefactureerd worden aan de geldende officiële tarieven + 10€ de huurder dienst steeds de correcte brandstof te gebruiken ( Diesel ) volgens de technische bepalingen van de fabrikant.

Reinigen
De paardenwagen moet gereinigd teruggebracht worden: dat wil zeggen dat de paardenwagen  zowel in paardengedeelte als passagiers/chauffeur gedeelte dient schoongemaakt te worden . Bij niet naleven van deze voorwaarden wordt 50 euro ingehouden van de waarborg.

Annulatie

Annuleren van de reservatie kan enkel onder de volgende voorwaarden: Indien de reservering gewijzigd of geannuleerd wordt, ten laatste 7 dagen voor aanvang van de huurperiode, zal er een annulatievergoeding van 20% aangerekend worden.Bij een annulatie minder  dan 7 dagen voor de aanvang van de huurperiode wordt een annuleringskost  van het volledige huurbedrag (incl. BTW) aangerekend. Bij het ontbreken van een annulatie (op het moment van aanvang van voorziene huurperiode) wordt het volledige huurbedrag (incl. BTW) aangerekend !

Annulatie door de EquiRent: De EquiRent kan de reservatie annuleren, in geval van overmacht zoals extreme weersomstandigheden (ijzel, sneeuw, hevige regen) en technische defecten van de paardenwagen. Betaalde gelden of voorschotten worden in dat geval 100% terugbetaald aan de klant en dit binnen 24u

Verzekering en aansprakelijkheid
Alle inzittenden zijn tijdens het gebruik van het voertuig verzekerd burgerlijke aansprakelijkheid. het aantal verzekerde inzittenden is bepaald volgens de homologatie van het voertuig en mag niet overschreden worden ( 3 of 5 pers ) . De huurder erkent dat het voertuig dat hij heeft ontvangen, in perfecte staat verkeert, goed onderhouden werd en proper is en dat het is uitgerust met al het wettelijke toebehoren, nodige gereedschap, de boorddocumenten de nodige sleutels en een reserveband. Eventuele schade die al bestond aan het voertuig aantekenen op checklist bij afhaling  (EquiRent paraaf voor akkoord)
De huurder verbindt er zich toe het voertuig alsook het toebehoren terug te bezorgen in de staat waarin hij ze heeft ontvangen (met uitzondering van de normale slijtage). Elk verlies of elke beschadiging van het voertuig of de hierboven opgesomde elementen valt onder de aansprakelijkheid van de huurder aan wie de eventuele vervangings- of herstellingskosten zullen worden aangerekend. EquiRent Versus neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor gebreken in de constructie van het gehuurde voertuig. Ingeval van diefstal, brand of ongeval zijn de schade aan het voertuig, 100 % van de cataloguswaarde, evenals de depannage, de expertisekosten, evenals elke schade voortvloeiend uit de diefstal, de brand of het ongeval, ten laste van de huurder,
Ingeval van diefstal of volledig verlies, is de waarde van het verhuurde voertuig gelijk aan 100 % van de cataloguswaarde op het moment van de in verkeerstelling, verhoogd met de waarde van het wrak,. Ingeval van diefstal moeten de originele sleutels en de boorddocumenten, alsook een officieel rapport van de politie waardoor de diefstal wordt bewezen, binnen de 12 uur na de diefstal aan EquiRent Versus worden overhandigd. Bij ontstentenis blijft de huurder, volledig aansprakelijk voor het verlies van het voertuig.
De schatting van de materiële schade berokkend aan het verhuurde voertuig wordt uitgevoerd door een onafhankelijk voertuigendeskundige, aangeduid door EquiRent Versus. De huurder aanvaardt deze schatting onherroepelijk als hij niet binnen de 5 dagen na ontvangst van het proces verbaal van deze deskundige op zijn kosten overgegaan is tot een tegenexpertise. De huurder en de erkende bestuurder(s) zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle overtredingen door hen begaan tijdens de huurperiode.
Bij een defect aan de wagen waardoor verder rijden niet mogelijk is, en de deze gesleept moet worden, zal de EquiRent de kosten er van dragen. Andere praktische regelingen (zoals het overladen van de paarden naar een ander voertuig, het thuisbrengen van passagiers etc ) is voor rekening van de huurder zelf. De EquiRent kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of directe schade of nadelige gevolgen als gevolg van de buiten in dienst stelling van de wagen.
Defecten aan de wagen door verkeerd gebruik ( incl  platte batterij door lichten of ventilatie niet uit te schakelen ) , inbreuken op de wegcode, andere bestuurder dan diegene op huurcontract zijn steeds ten laste van de huurder.

Terugbrengen
Het voertuig dient afgehaald en teruggebracht te worden op het adres van EquiRent bvba Versus Hullekensstraat 12 te 9831 Deurle, op de contractueel voorziene datum en uren .
Wanneer het voertuig niet op de contractueel voorziene datum, uur en plaats wordt teruggegeven, zal enkel de huurder aansprakelijk worden gesteld voor elke schade die aan derden of aan het voertuig werd berokkend. Hij zal bovendien de betaling verschuldigd zijn van het bedrag van de huur gedurende de periode van verlenging, plus een administratieve vergoeding van 50 euro .
In het geval van een verlenging zonder de toestemming van EquiRent Versus, behoudt deze zich het recht voor om klacht in te dienen wegens misbruik van vertrouwen en verduistering en is EquiRent Versus gemachtigd het voertuig op kosten van de huurder op welke plaats dan ook terug te nemen, teneinde zijn schade te beperken.

Informatie en eigendom
De huurder verzekert de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan EquiRent Versus en die in de huurovereenkomst worden vermeld. De huurder verkrijgt op geen enkele wijze de eigendom van het verhuurd voertuig. Ingeval een derde beslag zou leggen of beslag zou pogen te leggen op het voertuig, zal de huurder EquiRent Versus onmiddellijk daarvan op de hoogte brengen en dit per aangetekende brief bevestigen. Tegelijkertijd verwittigt hij de beslagleggende partij en bevestigt haar
per aangetekende brief, dat het voertuig hem niet toebehoort maar gehuurd is van EquiRent Versus. Op dezelfde wijze zal de huurder binnen een maximum termijn van 24 uur EquiRent Versus per aangetekende brief op de hoogte brengen van elke betekening van vonnis of elke uitvoerbare gerechtelijke beslissing die de rechten van EquiRent Versus op het voornoemde voertuig zou kunnen schaden. Op dezelfde wijze zal de huurder EquiRent Versus binnen de 24 uur per aangetekende brief op de hoogte brengen van elke verklaring van faillissement, elke in vereffeningstelling, elke aanvraag tot gerechtelijk akkoord of elk uitstel van betaling waarvan hij het voorwerp uitmaakt of welke de rechten van EquiRent Versus op het voertuig in het gedrang zouden kunnen brengen. Alle kosten die door EquiRent Versus worden gemaakt om haar rechten te vrijwaren, zijn ten laste van de huurder. In het algemeen zal de huurder vermijden elke maatregel te nemen die zou kunnen doen geloven dat het voertuig gehuurd van EquiRent Versus hem toebehoort.

Rijbewijs
De huurder verklaart te beschikken over een geldig identiteitsbewijs en rijbewijs alsook, indien wettelijk vereist alsook voldoende ervaring voor het gebruik en het besturen van het voertuig .
De huurder verbindt er zich toe dat het voertuig niet gebruikt zal worden: door een persoon onder invloed van verdovende middelen of alcohol; door een persoon wiens verplichte autoverzekering door de maatschappij werd ontbonden of niet werd vernieuwd of wiens rijbewijs tijdelijk werd ingetrokken; voor ongeoorloofde doeleinden; in het kader van om het even welk conflict,oproer van om het even welke sport -, vakbond -, politieke of sociale manifestatie die gewelddaden van collectieve aard met zich mee zou kunnen brengen; voor het vervoer van gevaarlijke, giftige, ontplofbare of bijtende goederen; tot schending van de wettelijke bepalingen van de wegcode en van iedere dwingende wettelijke bepaling in het algemeen; buiten de landen van de Europese Gemeenschap of Zwitserland; De huurder verbindt er zich toe dat hij het voertuig niet zal overbelasten, om het even welk voertuig of een aanhangwagen vooruit te duwen of te trekken zonder de wettelijke bepalingen te volgen. De huurder draagt hiervoor zelf de verantwoordelijkheid.

Veiligheid / herstelling
De huurder verbindt er zich toe om het voertuig steeds te sluiten, te vergrendelen en correct te parkeren ( lichten en radio uit ) .Geen enkele onderhoudsbeurt en geen enkele herstelling kan worden uitgevoerd zonder het voorafgaande en schriftelijke akkoord van EquiRent bvba Versus.De buitengebruikstelling van het voertuig ter wille van het onderhoud of de herstelling moet door de huurder worden geduld.De huurder moet voortdurend het olie - en waterpeil controleren, alsook het niveau van de remvloeistof.Hij is aansprakelijk voor alle schade